Акти друштва

Претрага сајта

Оглашене акције су намењене само за чланове ПСД Копаоник као и за чланове:

  • Планинарског Савеза Србије,
  • Планинарског Савеза Београда,
  • Оријентиринг Савеза Србије,
  • Оријентиринг Савеза Београда

 

ZATVORI

psd kПЛАНИНАРСКО-СКИЈАШКО ДРУШТВО „КОПАОНИК“ БЕОГРАД

                                     11000 БЕОГРАД, ул. Змаја од Ноћаја 9/IV,  

                                 ПИБ: 100058624, МБ: 07024193

                                   ТР 180-1001210011976-15 ALPHA BANK – БЕОГРАД

                               www.psd-kopaonik-org.rs

Број:  36-1  од  28.03.2018.године  

На основу Статута Планинарско – скијашког друштва “Копаоник” Београд, Надзорни одбор на конститутативној седници одржаној дана 27.03. 2018., доноси:

                       

ПОСЛОВНИК О РАДУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЗА 2018. ГОДИНУ

 Члан 1.

Овим Пословником утврђује се начин рада и одлучивања Надзорног одбора Планинарско – скијашког друштва “Копаоник” Београд  (у даљем тексту: НО Друштва).

Члан 2.

Надзорни одбор Планинарско – скијашког друштва “Копаоник” Београд ради у складу са одредбама члана 41. до 45. Статута Планинарско – скијашког друштва “Копаоник” Београд.

Одредбе овог пословника односе се на све присутне на седници НО Друштва.

Члан 3.

Седнице НО Друштва су јавне и одржавају се по потреби а најмање два пута годишње.

Ради остваривања својих статутарних надлежности, на седнице НО Друштва могу се позивати чланови који обављају руководеће функције у Друштву.

Начелно, седнице могу трајати најдуже 2 сата и 30 минута. Изузетно, у случају потребе, у току седнице, чланови НО Друштва, могу одлучити да седница траје дуже од  2 сата и 30 минута.

Седнице се заказују писмено преко интернета, а у хитним и неодложним потребама и усмено телефоном.

Позив за седницу са предлогом дневног реда и записником са претходне седнице, доставља се члановима НО Друштва и другим позваним лицима, најкасније 10 дана пре седнице.

На седнице НО Друштва председник позива и друга лица за која сматра да је њихиво присуство  неопходно.

Члан 4.

Седницама руководи председник.

У случају спречености председника, седнице сазива други члан, према скупштинском избору.

У случају спречености једног члана, НО Друштва, може радити и са два члана, до Скупштине Друштва.

Записнике на седницама, води председник или један од чланова, према договору. 

Члан 5.

Одговорна лица у Друштву и сва позвана лица или лица која присуствују седницама, имају праву да учествују у дискусији, давању предлога и сугестија, без права гласа и одлучивања.

НО Друштва, може одлучити да поједине седнице одржава без присуства других лица.

Члан 6.

Председавајући седнице, предлаже утврђивање дневног реда и по њему наставља рад.

Предлози за измену и допуну дневног реда могу се подносити до његовог усвајања.

У току рада дневни ред се не може мењати.

                                                                        Члан 7.

На седници се, начелно, не читају извештаји, писани предлози и дискусије као и друга документа која су члановима претходно уручена у писаној или електронској форми.

Члан НО Друштва, има право и обавезу да учествује у припремању и утврђивању дневног реда, да на седници износи ставове, предлоге, примедбе, сугестије и иницијативе, у вези са питањима из дневног реда.

                                                                       Члан 8.

Гласање по свим тачкама дневног реда је јавно - дизањем руке.

Резултате  гласања утврђује председавајући.

Члан 9.

Приликом доношења одлука и ставова, сваки присутни члан НО Друштва, може се изјаснити са ЗА, ПРОТИВ или се УЗДРЖАТИ од гласања.

Члан НО Друштва може у записник издвојити своје мишљење и исто мора издиктирати у записник.

Сви чланови НО, као и лица која су на седницама учествовала у раду НО  након усвајања извештаја са седнице, потписују исти..

Члан 10.

Усвојене одлуке и закључци се заводе у деловодни протокол и Књигу одлука органа управљања за текућу годину.

Одлуке и закључци се уручују свим члановима НО Друштва, председнику Друштва  и одговорним и другим лицима на које се односи.

Члан 11.

Овај Пословник ступа на снагу даном доношења, а примењиваће се у мандату овог НО Друштва.

 

 

Надзорни Одбор:

Мирјана Антонић,члан

Видосав Анџић,члан

Славица Бошковић, председник